روز جهانی ایدز (اول دسامبر / دهم آذر ماه)

شعار روز جهانی ایدز

هر ساله برای روز جهانی ایدز، شعار خاصی در نظر گرفته می شود.شعارهای سال گذشته و آینده برای روز ایدز عبارتند از:

 

۲۰۱۵

به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ ناشی از اچ آی ویGetting to Zero

 ۲۰۱۴

به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ ناشی از اچ آی ویGetting to Zero

 ۲۰۱۳

به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ ناشی از اچ آی ویGetting to Zero

 ۲۰۱۲

به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ ناشی از اچ آی ویGetting to Zero

 ۲۰۱۱

به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ ناشی از اچ آی ویGetting to Zero

 ۲۰۱۰

دسترسی جهانی و رعایت حقوق بشرUniversal Access and Human Rights

 ۲۰۰۹

دسترسی جهانی و رعایت حقوق بشرUniversal Access and Human Rights

 

پوسترهای روزجهانی ایدز در سازمان یونیسف(ایران) :

/ 0 نظر / 16 بازدید